Geografia

La ubicació de Rafelcofer en plena Horta de Gandia i a la dreta de riu Serpis, fa que la totalitat del sòl del seu terme municipal siga una planura d'argil.les constituïdes per sediments quaternaris del període Plistocè, excepte a la muntanya del Rabat, que és un muntijol aïllat de calcària amb una longítud d'un quilòmetre i una altura d'uns 176m, típic en esta classe de planures al.luvials. El relleu de l'horta és pla, i va ascendint cap al SO a mesura que ens apropem de les faldes de la Serra Gallinera, amb una mitjana de 20m sobre el nivell de la mar. Les zones més altes de l'horta se situen al SO del terme, a les partides de la Huitena, la Runa i el Caragol, i les més baixes les de Sotaia -partida que té continuitat pels termes de l'Alqueria de la Comtessa i Bellreguard on la sendeta de Bellreguard en fa de frontera-, i la Vega. La partida del Racó podríem dir que fa de transició, ja que gran part d'ella es troba ocupada pel Rabat i a la seua part més occidental on es troba situat el nucli de l'Alcudiola hi ha un xicotet muntijol ànnex al Rabat, que té uns 50m d'alçària i que la gent coneix pel nom del Calvari.

Mapa amb la distribució de les partides

El barranc de Palmera (o barranc de Beniteixir) entra pel sud al terme de Rafelcofer a prop de l'Alcudiola i seguix el seu curs tocant els extramurs de la part nord de Rafelcofer en direcció cap a l'Alqueria de la Comtessa. Rafelcofer participa en un sistema d'irrigació fòssil d'origen islàmic, estés per la planura costanera de la comarca. L'aigua que procedix del riu Serpis i s'embassa en l'assut d'En Carròs es dirigix cap a Rafelcofer per la Séquia Mare i Séquia Comuna d'Oliva. Els dos partidors d'aigua, el del cano de l'Alcudiola i el del cano del Mig, distribuïxen les aigües per tot el terme municipal de Rafelcofer.

barranc

Barranc de Palmera al seu pas per Rafelcofer