Aprovació inicial PAI i Reparcel·lacio sector UE-3AB (29-07-2020)

Que en sessió ordinària del Ple de data 29 de juliol de 2020, s'han aprovat inicialment tant el Programa Actuació Integrada Sector 3AB com el projecte de reparcel·lació forçosa pell desenvolupament de l'àrea reparcel·lable: unitat d’actuació 3AB., se sotmet a informació pública per termini de vint dies, comptats des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en premsa escrita de gran difusió. La documentació que integren ambdues actualcions es posen a disposició del públic en l’adreça electrònica municipal:

PAI:

https://rafelcofer.sedelectronica.es/transparency/055c712f-9518-4a1f-a230-76a63fc5bd41/

Reparcel·lacio:

https://rafelcofer.sedelectronica.es/transparency/c5f8cb62-8942-46b7-928f-de11a7135e0b/

 

Durant el període d'informació pública, quedaran els expedients a la disposició de qualsevol que vulga examinar-ho, a l'efecte de que es presenten les al·legacions i els suggeriments que es consideren pertinents en les oficines del de Secretaria en horari laborable de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.